Garmin eTrex 30x

Thiết bị định vị GPS Garmin eTrex 30x chất lượng

Thiết bị định vị GPS Garmin eTrex 30x chất lượng

Thiết bị định vị GPS Garmin eTrex 30x chất lượng

Thiết bị định vị GPS Garmin eTrex 30x - Hệ tọa độ: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs, VN 2000. - Nhận cùng một lúc 24 kênh và sử dụng tối đa 24 vệ tinh để tính toán và cập nhật vị trí. - ...